Logo Wieruszów wersja czerwono - czarna

Znalezione w miejskim Archiwum (4)

Burmistrz przedstawia wniosek o założenie telefonu w szpitalu, jednak po długiej dyskusji zamiast tego zainstalowano… dzwonki elektryczne. Omawiano także sprawy dotyczące remontu Rzeźni Miejskiej i komornego za lokal na odwszawialnię. Posiedzenie Zarządu Miasta Wieruszowa odbyło się 5 grudnia 1945 roku. Burmistrzem był wtedy Piotr Osys.

Protokół posiedzenia Zarządu miasta Wieruszowa, odbytego w lokalu własnym dnia 5 grudnia 1945 roku o godz. 14.
Obecni:
1) przewodniczący – burmistrz ob. Osys Piotr
2) wiceburmistrz ob. Sroka Antoni
3) członek Zarządu ob. Masłowski Stanisław
4) członek Zarządu ob. Magott Mieczysław
5) członek Zarządu ob. Jagielski Leon
Ponadto na zebraniu obecny ob. Kubacki Tomasz, kierownik robót miejskich.
Protokółował sekretarz ob. Winkowski Kazimierz.

Porządek obrad:
1) Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2) Ustalenie wynagrodzenia za roboty stolarskie w szkole.
3) Sprawa zainstalowania telefonu w Szpitalu.
4) Rozpatrzenie rachunków i podań.
5) Omówienie sprawy remontu w Rzeźni Miejskiej.
6) Rozpatrzenie podania Bolesława Wajnerta o zapomogę.
7) Ustalenie komornego za lokal na odwszawialnię.
8) Wolne wnioski.

Protokoły z posiedzeń z dnia 15 i 19.XI.rb. odczytał Ob. Sekretarz, które przyjęto do wiadomości bez zmian.

Po obejrzeniu prac stolarskich na miejscu w szkole i po porozumieniu się ze stolarzem Bryłką, obecnie postanowiono przeprowadzić remont drzwi w ilości 14 sztuk i prace te powierzyć stolarzowi Brylce za sumę 4000 zł.

Ob. Burmistrz przedstawił wniosek o założenie telefonu w Szpitalu.

Po dłuższej dyskusji na ten temat postanowiono nie zainstalować telefonu, natomiast zainstalować dzwonki elektryczne.

Rozpatrzono następujące podania:
a) Romana Siocha o wydanie polecenia Franciszkowi i Teofili małż. Piluch o oddanie mu dużej szopy na pomieszczenie węgla na posesji przy. Ul. Warszawskiej Nr 29, a Sioch wzamian odda im swoją mniejszą szopę.
Zarząd miasta uznając słuszność podania Romana Siocha, prowadzącego handel węglem, postanawia wysłać pismo do małż. Piluch o oddanie dużej szopy Siochowi wzamian za co otrzymają mniejsza szopę.
b) Podanie Franciszka Smorawskiego o przydzielenie mu młodego „VD.” do pracy w kominiarstwie załatwiono odmownie, ponieważ Zarząd Miejski nie dysponuje VD. kominiarzami, a nadto szkolić VD. W rzemiośle nie wolno. Smorawski dobrze zarabia i może zaangażować polaka.
c) Podanie Leona Urbańskiego o pozwolenie zabrania kilkunastu wozów gruzów z rumowisk, znajdujących się na terenie miasta, załatwione przychylnie. Miejsce, skąd może Leon Urbański zabrać gruz, wskaże ob. Kubacki, kierownik robót miejskich.
d) Rozpatrzono i zaaprobowano następujące rachunki:
1) rymarza Piotra Kępy za reperacje ubiorów końskich na sumę 770 zł.
2) malarza Leona Jagielskiego: za pomalowanie stołu operacyjnego i inne na sumę 400 zł., za zagruntowanie 14 okien w szkole na sumę 840 zł. i za pomalowanie Schroniska dla Starców na sumę 950 zł.,
3) stolarza Franciszka Olbrycha za prace w Szpitalu na 1800 zł. i reperacje w biurze Zarządu Miejskiego na sumę 1685 zł.,
4) rzeźnika Stanisława Maciejewskiego za wybrane mięso dla Szpitala na zł. 1630 i dla Schroniska na zł. 155 i
5) składu żelaza A. Hetmańskiego za wybrane gwoździe i inne dla szkoły na sumę 654,25 zł.

Przedłożony przez lek. wet. Ob. Kijankę wykaz potrzebnych remontów w Rzeźni Miejskiej postanowiono realizować w miarę możności.

Podanie Bolesława W[a]jnerta o zapomogę postanowiono przekazać Miejskiemu Komitetowi Opieki Społecznej w Wieruszowie.

Przedstawiono żądanie Antoniego Słowikowskiego o płacenie komornego z jednej izby, zajętej na odwszawialnię w wysokości 150 zł. miesięcznie nie uwzględniono, natomiast postanowiono płacić 25 zł. miesięcznie, gdyż jest to izba bardzo mała.

W wolnych wnioskach rozpatrzono podanie Walentego Płockiego i Michała Franiak o podwyżkę wynagrodzenia.

Zarząd miasta, biorąc pod uwagę zwyżkę cen, postanawia podwyższyć wynagrodzenie furmana Walentego Płockiego na 270 zł. tygodniowo, a Michała Franiaka na 35 zł. dziennie.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Przewodniczący – Burmistrz /-podpis/
Sekretarz /-podpis/

Źródło: Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Wieruszowie w latach 1945 – 1950

Podobne artykuły

Skip to content