Logo Wieruszów wersja czerwono - czarna

Znalezione w miejskim Archiwum (5)

W Szpitalu Miejskim rezygnuje z pracy jedna ze sprzątaczek. Tworzy się wakat – Zarząd Miejski przyjmuje na to stanowisko inną osobę. Kolejną rozpatrywaną kwestią – dzięki której dowiadujemy się, że szpital hodował na własne potrzeby krowy – jest propozycja dzierżawy pastwy przy nieistniejącej obecnie ulicy Nowy Świat. Posiedzenie odbyło się 23 maja 1949 roku. Burmistrzem był wtedy Antoni Sroka.

Protokół nr 5
Posiedzenia Zarządu Miejskiego w Wieruszowie, odbytego w lokalu własnym dnia 23 maja 1949 roku o godzinie 16.

Obecni:

1) burmistrz Sroka Antoni, 2) wiceburmistrz Magott Mieczysław, 3) członek Zawadzka Agnieszka, 4) członek Ciszewski Jakób i 5) członek Jagielski Leon.

Protokółował sekretarz ob. Winkowski Kazimierz.

Porządek obrad:

  1. Odczytanie i przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Przyjęcie do wiadomości o zawarciu umowy z małż. Olbrych.
  3. Sprawa przyjęcia sprzątaczki do Szpitala.
  4. Rozpatrzenie podania A. Zawadzkiego o wydzierżawienie pastwy.
  5. Sprawa zawarcia umowy na wydzierżawienie nieruch. Przy ul. Mirkowskiej 6.
  6. Wolne wnioski.

Do p. 1) Odczytany przez sekretarza protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty do wiadomości bez zmian.

Do p. 2) Ob. Burmistrz podaje, że w dniu 12 maja br., zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 21 kwietnia br., powziętej na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej z dnia 19 kwietnia br., zawarta została umowa dzierżawy nieruchomości w Wieruszowie, ul. Warszawska 104, na pomieszczenie Szpitala, Ośrodka Zdrowia i Domu Dziecka.

Odczytana umowa została przyjęta do wiadomości.

Do p. 3) Wobec zrezygnowania z pracy w Szpitalu Miejskim Kazimiery Bielawskiej, postanowiono na jej miejsce przyjąć Gertrudę Mora w charakterze sprzątaczki i z uposażeniem wg grupy XII płac pracowników służby zdrowia od dnia 1 maja br.

Do p. 4) Po odczytaniu podania A. Zawadzkiego wywiązała się dłuższa dyskusja na temat, czy pastwa przy ul. Nowy Świat wystarczy dla krów szpitala, czy też można będzie pewien obszar wydzielić i wydzierżawić.

W wyniku dyskusji jednogłośnie postanowiono wydzielić kawałek pastwy od strony północno-wschodniej i wydzierżawić Antoniemu Zawadzkiemu.

Do wydzielenia pastwy upoważniono burmistrza ob. Srokę i członka ob. Ciszewskiego. Wysokość dzierżawy ustalona zostanie na następnym posiedzeniu.

Do p. 5) Ob. Burmistrz komunikuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 16 marca br. pkt. 8, zatwierdzoną przez Miejską Radę Narodową dnia 19 kwietnia br. – uchwała Nr 20, w dniu dzisiejszym zgłosili się przedstawiciele Tkalni Mechanicznej jako Spółdzielni Pracy celem zawarcia umowy na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Mirkowskiej nr 5.

Po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem umowy i uzgodnieniu swych stanowisk postanowiono zawrzeć umowę, którą ze strony Zarządu Miejskiego podpiszą wszyscy członkowie z wyłączeniem burmistrza.

Do p. 6) W wolnych wnioskach ob. Zawadzka poruszyła sprawę utrzymania czystości w przedszkolu, a to z powodu zajęcia nowego lokalu i wyprowadzenia się z gmachu szkoły podstawowej.

Po krótkiej dyskusji postanowiono zaangażować w charakterze sprzątaczki Elżbietę Makowską i jako pobory wyznaczyć zł. 2000,- miesięcznie oraz bezpłatne mieszkanie, składające się z jednego pokoju na piętrze w domu przy ul. Bolesławieckiej 2, t.j. w budynku przedszkola.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący – Burmistrz /-podpis/

Sekretarz /-podpis/

Źródło: Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Wieruszowie w latach 1945 – 1950

Podobne artykuły

Skip to content