Logo Wieruszów wersja czerwono - czarna

Znalezione w miejskim Archiwum (6)

Ze względów sanitarnych i estetycznych na skwerku przy wieruszowskim Rynku postanowiono pobudować mały płot. Zarząd aprobuje także zakup maszyny do pisania za 5000 złotych a obecnym zakomunikowane zostaje, że inżynier Kozłowski dokona pomiarów miasta. Posiedzenie Zarządu dobyło się 7 lipca 1945 roku. Burmistrzem był wtedy Piotr Osys.  

Protokół
posiedzenia Zarządu miasta Wieruszowa, odbytego w lokalu własnym dnia 7 lipca 1945 r. o godzinie 2-ej po południu

obecni:

 1. Przewodniczący-burmistrz ob. Osys Piotr
 2. Wiceburmistrz -ob. Sroka Antoni
 3. Członek Zarządu-ob. Masłowski Stanisław
 4. Członek Zarządu-ob. Magott Mieczysław
 5. Członek Zarządu-ob. Jagielski Leon

Protokółował Sekretarz Ob. Winkowski Kazimierz.

Porządek obrad:

 1. Komunikaty
 2. Sprawa ogrodzenia skwerku w Rynku
 3. Zaaprobowanie r-ku za nabytą maszynę do pisania
 4. Rozpatrzenie i zaaprobowanie rachunków
 5. Sprawa pomiarów miasta
 6. Wniosek L. Urbańskiego o wynajęcie koni
 7. Wolne wnioski

P. 1) Przewodniczący-burmistrz zakomunikował, że na dzień 11 lipca 1945 roku wyznaczone zostało posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej, do wzięcia udziału w którem zaprasza obecnych

P. 2) Ponieważ znajdujący się skwerek w Rynku jest niszczony przez przejeżdżające samochody i zanieczyszczany, co ze względów sanitarnych i estetycznych jest niedopuszczalne, przeto postanowiono pobudować mały płot. Materiał drzewny na ogrodzenie znajduje się, a chodzi tylko o zaangażowanie majstra. Zaproszony na posiedzenie stolarz Ob. Olbrych oświadczył, że może pracę tę wykonać i jako wynagrodzenie żąda kwotę 3100 zł. Po dłuższej dyskusji jednogłośnie postanowiono zaangażować Ob. Olbrycha do wykonania omawianego płotu za kwotę zł. 3100

P. 3) Zarząd jednogłośnie postanawia zaaprobować rachunek na nabytą maszynę do pisania na kwotę 5000 złotych.

P. 4) Rozpatrzono i zaaprobowano następujące rachunki:
Leona Jagielskiego za pomalowanie biura Zarządu Miejskiego na kwotę zł. 1150,
Józefa Wiznera za otwarcie i zreperowanie kasy ogniotrwałej na kwotę zł. 200,
Romana Predera za reperację dachu na szkole na kwotę zł. 150,
Wiktora Urbańskiego za wzięte towary do urządzenia „Święta Morza” na kwotę zł. 157.

P. 5) Ob. Burmistrz zakomunikował obecnym, że na skutek pisma Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Pomiarów z dnia 15.6.45, delegowany został do Wieruszowa Inż. Kozłowski celem dokonania pomiarów miasta, w związku z czem zachodzi potrzeba nabycia kamieni pomiarowych i zaangażowanie ludzi do pomocy.

Po krótkiej dyskusji jednogłośnie postanowiono zakupić kamienie pomiarowe w Zarządzie Miejskim w Wieluniu po 35 zł za sztukę oraz zaangażować do pomocy robotników, wyznaczając zł 30 jako płacę dzienną.

P 6) Po rozpatrzeniu ustnego wniosku Leona Urbańskiego, obecnego na posiedzeniu jednogłośnie postanowiono wynająć jedną parę koni na przeciąg kilku dni za wynagrodzeniem zł. 300 dziennie.

P. 7) W wolnych wnioskach postanowiono przyznać dodatkowe wynagrodzenie chłopakowi Kazimierzowi Gajowi w kwocie zł 100, ponieważ chłopak ten pracuje bardzo chętnie i często ponad godziny.

Na tem zebranie zakończono i podpisano.

Przewodniczący-Burmistrz

Sekretarz

Źródło: Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Wieruszowie w latach 1945 – 1950

Podobne artykuły

Skip to content