Logo Wieruszów wersja czerwono - czarna

Znalezione w miejskim Archiwum (7)

Angażuje się stałego pracownika do utrzymania dróg żwirowych na terenie miasta a dla zapobieżenia niszczenia terenów sportowych przez masowe pasienie bydła i kóz, postanowiono teren sportowy łącznie z częścią targowiska wydzierżawić. Posiedzenie Zarządu Miejskiego odbyło się 21 kwietnia 1949. Burmistrzem był wtedy Antoni Sroka.

Protokół Nr 4

Z posiedzenia Zarządu Miejskiego w Wieruszowie, odbytego w lokalu własnym dnia 21 kwietnia 1949 roku o godzinie 14.-

OBECNI: 1) burmistrz ob. Sroka Antoni, 2) wiceburmistrz ob. Magott Mieczysław, oraz członkowie: 3) ob. Zawadzka Agnieszka, 4) ob. Jagielski Leon i 5) ob. Ciszewski Jakób.

Protokółował sekretarz ob. Winkowski Kazimierz.

Porządek obrad:

 1. Odczytanie i przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia.
 2. Sprawa uruchomienia Szpitala i zaangażowanie personelu.
 3. Wydzierżawienie ogrodu przy ul. Piskorskiej – Kulisowi.
 4. Sprawa zaangażowania robotnika do pracy na drogach miejskich.
 5. Sprawa wydzierżawienia „Pasternika”
 6. Zaaprobowanie rachunków Bryłki i Żółtowskiego za prace w budynku na ul. Bolesławieckiej 2.
 7. Ustalenie czynszu dzierżawnego z placu pod barakiem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
 8. Wydzierżawienie budynku na pomieszczenie Szpitala Miejskiego.
 9. Wolne wnioski.

PUNKT 1. Odczytany protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty do wiadomości bez zmian.

PUNKT 2. W związku z przerwą w pracy Szpitala z powodu powołania lekarza do wojska i obecnie jego powrotem postanowiono uruchomić Szpital z dniem 27.4.1949 roku ustalając skład personelu na 8 osób, łącznie z lekarzem. Jako personel pomocniczy postanowiono zaangażować:

 1. Siostrę A. Straszakównę z uposażeniem wg. grupy VII płac pracowników służby zdrowia,
 2. Preder Helenę, jako praktykantkę salową z uposażeniem wg. grupy XII.
 3. Krzywańską Jadwigę, jako praktykantkę salową z uposażeniem wg. grupy XII.
 4. Maciejewską Marię, jako kucharkę z uposażeniem wg. grupy XII.
 5. Smus Franciszkę jako praczkę z uposażeniem wg. grupy XII.
 6. Bielawską Kazimierę jako sprzątaczkę z uposażeniem wg. grupy XII.
 7. Winkowską Danutę jako pracownika gospodarczego i kancelaryjnego z uposażeniem wg. grupy XII-ej.

PUNKT 3. Znajdujący się przy ul. Piskorskiej kawałek placu-ogrodu, dzierżawiony dotychczas przez Kulisa Józefa, postanowiono mu nadal wydzierżawić za dotychczasowym czynszem.

PUNKT 4. Ob. Burmistrz podaje, że znajdujące się na terenie Wieruszowa drogi żwirowe wymagają stałego dozoru i pracy. Po krótkiej dyskusji postanowiono zaangażować stałego pracownika mianowicie Józefa Klatkę z uposażeniem 8500 złotych miesięcznie, zadaniem którego będzie codzienna praca nad utrzymaniem w dobrym stanie dróg żwirowych względnie innych wg. wytycznych Zarządu Miejskiego.

PUNKT 5. Dla zapobieżenia niszczenia terenów sportowych przez masowe pasienie bydła i kóz, postanowiono teren sportowy łącznie z częścią targowiska wydzierżawić dla koszenia trawy a poza boiskiem i pasienia inwentarza, wydzierżawić w drodze publicznej licytacji. Jako początkową sumę wywoławczą postanowiono 3000 złotych.

PUNKT 6. Postanowiono zaaprobować r-k Bryłki Władysława za zrobienie okien w nieruchomości przy ul. Bolesławieckiej 2 na sumę zł. 15200 i 7300 złotych oraz r-ku Żółtowskiego Ignacego za roboty murarskie w tejże nieruchomości na sumę zł. 14000.-

PUNKT 7. Czynsz z placu przy ul. Rynek-Farnej pod barakiem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska ustalić na zł. 300 miesięcznie.

Do spisania umowy dzierżawnej upoważnia się burmistrza i wiceburmistrza.

PUNKT 8. Do zawarcia umowy na wydzierżawienie budynku od Danuty Olbrychowej na pomieszczenie Szpitala, Miejskiego Ośrodka Zdrowia i Domu Dziecka, zgodnie z uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z dnia 19.4.1949 roku pkt. 7 oraz ustalenia warunków i czynszu dzierżawnego, upoważniono Burmistrza ob. Antoniego Srokę i członka Zarządu ob. Ciszewskiego Jakóba.-

PUNKT 9. Wolnych wniosków nie było.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Burmistrz /-podpis/
Sekretarz /-podpis/

Źródło: Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Wieruszowie w latach 1945 – 1950

Podobne artykuły

Skip to content