Logo Wieruszów wersja czerwono - czarna

Znalezione w miejskim Archiwum (8)

Zarząd Miejski głosuje przeciwko budowie pomnika religijnego na rynku przekazując dalej wniosek Miejskiej Radzie Narodowej. Z Urzędu Likwidacyjnego zostaje nabyte pianino na potrzeby jednej ze szkół. Posiedzenie odbyło się 21 września 1948 roku. Burmistrzem był wtedy Antoni Sroka. 

Protokół
posiedzenia Zarządu Miejskiego w Wieruszowie, odbytego w lokalu własnym dnia 21 września 1948 roku o godzinie 2 po południu.

Obecni:

  1. burmistrz ob. Sroka Antoni, 2) wiceburmistrz ob. Magott Mieczysław, 3) członek ob. Masłowski Stanisław, 4) członek ob. Kozłowski Franciszek i 5) członek ob. Jagielski Leon.

Protokółował sekretarz ob. Winkowski Kazimierz.

 

Porządek obrad:

  1. Odczytanie i przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia.
  2. Komunikaty.
  3. Rozpatrzenie podania Boronia Ferdynanda o wypłacenie mu wynagrodzenia za prowadzenie rakarni.
  4. Omówienie i zaprojektowanie statutu organizacyjnego Biura.
  5. Omówienie statutu wzorowego odnośnie poboru podatku od spożycia.
  6. Sprawa placu pod budowę figury religijnej.
  7. Wolne wnioski.

Do p. 1) Odczytany protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty do zatwierdzającej wiadomości bez zmian.

Do p. 2) W komunikatach podano do wiadomości członkom Zarządu o mającym nastąpić przejęciu administracji światła elektrycznego przez Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Łódzkiego w dniu 8.X.1948 roku.

Dalej, że na miejsce znajduje się wolne pianino, które można nabyć z Urzędu likwidacyjnego dla potrzeb szkolnych.

Po krótkiej dyskusji postanowiono wystąpić o nabycie pianiny dla szkoły.

Do p. 3) Rozpatrzenie podania F. Boronia postanowiono odroczyć, ponieważ w chwili obecnej nie można stwierdzić, czy rzeczywiście Boroń otrzymał przed wojną odszkodowanie z tytułu pełnienia funkcji rakarza oraz czy faktycznie przysługuje mu odszkodowanie.

Do p. 4) Ob. Sekretarz zreferował wzorowy statut organizacyjny biura Zarządu Miejskiego, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym M.A.P. Nr 24, poz. 214 z roku 1948.

Po krótkiej dyskusji postanowiono wystąpić do Miejskiej Rady Narodowej o uchwalenie statutu organizacyjnego wg wzoru dla miast poniżej 15000 mieszkańców, jako odpowiadający dotychczasowej organizacji biura.

Do p. 5) Ob. Sekretarz podaje, że w Dzienniku Urzędowym M.A.P. Nr 23, poz. 206 z roku 1948, ogłoszony został statut wzorowy o podatku od spożycia w zakładach gastronomicznych i że uzgodniony został z Ministerstwem Skarbu oraz Kancelarią Rady Państwa i jako taki podlega wprowadzeniu w życiu.

Po krótkiej dyskusji statut ten postanowiono przedstawić Miejskiej Radzie Narodowej do uchwalenia.

Do p. 6) Po odczytaniu podania Komitetu Budowy Pomnika religijnego w Wieruszowie, skierowanego do zaopiniowania Zarządowi Miejskiemu przez Miejską Radę Narodową odnośnie oddania placu w skwerku w Rynku na pobudowanie pomnika i dłuższej na ten temat dyskusji większością 3 głosów przeciwko 1 i przy 1 wstrzymującym się od głosowania, postanowiono przekazać wniosek Miejskiej Radzie Narodowej o nie uwzględnienie podania Komitetu, bowiem plac w Rynku może być w przyszłości potrzebny miastu na pobudowanie jakiegoś gmachu względnie inny cel.

Do p. 7) W wolnych wnioskach postanowiono zaaprobować rachunek Józefa Pilucha za wóz na sumę 15000 zł. I rachunek Wł. Parusińskiego za skompletowanie woza na sumę 4000 zł.

Propozycja nabycia wału od ob. Walkowskiego odrzucona.

Na tym posiedzenie zakończono.

Burmistrz /-podpis/

Sekretarz /-podpis/

Źródło: Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Wieruszowie w latach 1945 – 1950

Podobne artykuły

Skip to content